The purpose of this page is for the saints to be able to access the electronic version of current and archived Holy Word for Morning Revival books in the Farsi language. This page will be updated weekly. It is our hope that these translated ministry materials will benefit all the saints in the Farsi-speaking world.

هدف این صفحه این است که مقدسین بتوانند به نسخه الکترونیکی کتابهای کلامی مقدس برای احیای صبحگاهی فعلی و بایگانی شده به زبان فارسی دسترسی پیدا کنند. این صفحه به صورت هفتگی به روز می شود. امید است که مطالب ترجمه شده درمورد خدمت، موجب سود رسانی به همه مقدسین در دنیای فارسی زبان شود

2021 - کنفرانس ها و آموزش ها

July Semiannual Training – دوره آموزشی نیمسال ژوئیه

 1. فرمان ، وعده و تشویق خدا به یوشع
 2. تصرف سرزمین کنعان توسط شکست دادن نیروهای شیطانی
 3. عبور از اردن و آماده شدن برای نبرد
 4. نیاز مردم خدا برای جوییدن راهنمایی خداوند و داشتن حضور خداوند برای نشان دادن پیروزی او پات بنا
 5. محصول زمین کنعان و اهمیت نهادی سهم¬بندی زمین نیکو
 6. اهمیت نهادی کتاب داوران و ارتداد اسرائیل در پرستیدن خدا
 7. برخیزاندن دبورا توسط خدا, به عنوان داور اسرائیل و به عنوان مادری در اسرائیل همان که تسلیم شدن زن به مرد را انجام داد تا انتصاب خدا را حفظ کند و همۀ اسرائیل را به ترتیبی مناسب تحت سلطنت و سروری خدا آورد
 8. اهمیت نهادی جِدعون به عنوان جنگجوی دلاور خدا
 9. فرزندان اسرائیل پادشاهی نداشتند و هر کس هرآنچه در نظرش پسند می آمد می کرد
 10. انتخاب روت برای هدفش ، از حق خود استفاده کردن ، جویای استراحت خود بودن ، و دریافت پاداد برای اخدص
 11. بوعَز و روت نمادی از مسیح و کلیسا
 12. برگرفتن راه حیات در بازیابی خداوند

2020 - کنفرانس ها و آموزش ها